“โครงการต่อเนื่อง การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” สหการณ์การเกษตรบางบัวทอง ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการบริษัท คุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด คุณกมลชัย โควะวินทวีวัฒน์ ผู้จัดการฝ่าย สายงานธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมแสดวงความยินดีและร่วมเป็นวิทยากรให้กับสหกรณ์การเกตรบางบัวทอง จำกัด ในการจัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตไฟฟ้า  ด้วยหลักสหกรณ์และหลักคุณธรรม และร่วมพิธีเปิดอาคารห้องประชุมและศูนย์เรียนรู้การผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่าง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด ที่ได้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา