Learning center

Learning center

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้ส่งทีมวิศวกรโดย คุณสุรศักดิ์ วชิราภากร ผู้จัดการอาวุโสสายงานขายงานบริการ พร้อมทีมวิศวกรและเทคนิคงานบริการ ไปบรรยายเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น และการทดสอบน้ำมันด้วยเครื่อง DGA ให้แก่ทีมวิศวกร บริษัท...