บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้ส่งทีมวิศวกรโดย คุณสุรศักดิ์ วชิราภากร ผู้จัดการอาวุโสสายงานขายงานบริการ พร้อมทีมวิศวกรและเทคนิคงานบริการ ไปบรรยายเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น และการทดสอบน้ำมันด้วยเครื่อง DGA ให้แก่ทีมวิศวกร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลังกาซเขาบ่อยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการแชร์ความรู้ร่วมกันในการจัดทำ knowledge Management