แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติจาก คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 2 – 4 จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและการประกอบแผงโซล่าร์เซลล์ ณ โรงงานบางปะกง...
Special K-Factor Transformer (K20)

Special K-Factor Transformer (K20)

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในด้านการออกแบบและวิศวกรรม ให้ดำเนินการผลิตหม้อแปลง Special K-Factor เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล สำหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษ Variable Frequency Drives (VFD)...