📍   ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน กรรมการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับสหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด จ.นนทบุรี
📍 อนึ่ง สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จำกัด เป็นหน่วยงานที่ร่วมกับเอกรัฐวิศวกรรม ในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง เมื่อปี 2560 ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดให้เยี่ยมชมทั้งสำนักงานและ Solar farm