AKR รับรางวัล SET AWARDS 2023 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR  เข้ารับรางวัลเกียรติยศ SET AWARDS 2023 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence โดยมีนายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลยอดเยี่ยม “Best Company Performance Awards” สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นเครื่องหมายถึงความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานที่สะท้อนถึงความสุดยอด ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานด้านหม้อแปลงไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร

รางวัล Best Company Performance Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ทั้งในเรื่องผลประกอบการทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นผ่านความสามารถในการทำกำไร สร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย