บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่ายในประเทศ กว่า 41 ปี ได้ร่วมสนับสนุน โครงการ “ช้างน้อยชมเมือง” ของทางมูลนิธิสหชาติร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ “กองทุนรักคุณเท่าช้าง” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียนชายแดน ให้เด็กๆ มีโอกาสได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เกิดการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะของเด็ก และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างช้างป่ากับชาวบ้าน…
     สำหรับโครงการ “ปันรักสู่น้อง” ที่ทาง “เอกรัฐ” จัดขึ้น เป็นโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาและพลานามัย และอื่นๆ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในชนบทที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในสังคม (CSR) ตามนโยบายของบริษัท….