บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศปล่อยพันธุ์ปู ปลา กุ้ง เพิ่มความสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกง ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

เพื่อสร้างกระบวนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ       สร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชุมชนชายฝั่ง ให้ประชาชนได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภคและสร้างรายได้ จัดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมอำเภอบ้านโพธิ์ ร่วมกับสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา  ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เครือข่ายสิ่งแวดล้อมอำเภอบ้านโพธิ์ และท่านผู้มีเกียรติ ณ วัดสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นับว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ