บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) – AKR เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ (วันกตัญญูสายน้ำ) วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 50,000 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 20,000 ตัว ซึ่งโครงการนี้นอกจากการได้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาชุมชนกับองค์กรในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ (CSR-DIW CONTINUOUS) ได้อย่างต่อเนื่องด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการจัดทำสาธารณสมบัติ และพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรต่างๆ ..
    ในวันดังกล่าวยังมีกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้จากโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ้านโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และระบบนิเวศของ แม่น้ำ คู คลอง ให้เกื้อกูลต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ พืชน้ำ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รวมถึงเกื้อกูลต่อผู้อยู่อาศัยในย่านใกล้เคียง ณ วัดสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา