✨  สืบเนื่องจากที่มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ยกระดับโรงเรียนผาณิตวิทยาที่กำลังจะถูกยุบเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะทำการเรียนการสอนต่อไปได้ ให้เป็นศูนย์เตรียมวิศวกรรมผาณิตวิทยา เพื่อผลิตนักเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สนใจด้านวิศวกรรม ให้มีโอกาสพัฒนาพื้นความรู้ที่ได้ตามมาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนชาวบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น
✨ ในระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา โดยดร.วรรธนะ เจริญนวรัตน์ รองประธานมูลนิธิฯ เป็นกำลังสำคัญในการปรับปรุงสถานที่ พร้อมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถใช้การได้เป็นอย่างดี และยังได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้อาจารย์ในโรงเรียนได้เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนเตรียมวิศวะฯอีกด้วย
✨ โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์เตรียมวิศวกรรมผาณิตวิทยา ได้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีพระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ.(ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระครูธรรมประยุต (อุเทน ยุตฺตโยโค) เจ้าอาวาสวัดผาณิตาราม เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ และคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ – ผู้ก่อตั้งบริษัท และประธานที่ปรึกษา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR เป็นประธานทอดผ้าป่า โดยได้เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย ดร.วรรธนะ เจริญนวรัตน์ รองประธานมูลนิธิฯ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวณิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินสมทบทุนในการพัฒนาศูนย์ฯ ด้านอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ปรับปรุงห้องเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร จัดหาที่พักนักเรียน และอาจารย์ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์ฯ แห่งนี้ให้มีศักยภาพ รับนักเรียนเข้ามาเรียนได้ในปีการศึกษา ปี 2567
✨ รวมรายได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ 1,231,166.-บาท