บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติจาก คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 2 – 4 จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและการประกอบแผงโซล่าร์เซลล์ ณ โรงงานบางปะกง
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกสถาบัน จึงเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ปวช – ระดับอุดมศึกษาเข้าเยี่ยมชมในทุกๆ ปี ด้วยแต่ละสถาบันต่างชื่นชมในผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐที่เป็นสินค้าของคนไทย ตราสัญลักษณ์สินค้าไทยที่ส่งออกครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ