“เอกรัฐ” – AKR ดำเนินธุรกิจมาครบ 37 ปี ในปีนี้ ในแต่ละปี บริษัทฯ มีนโยบายในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานมาโดยตลอด…ในปี 2561 ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 8 สถาบัน 8 สาขาวิชา โดยมีคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ผู้ก่อตั้งและประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด(มหาชน) ในการกล่าวปิดโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ระยะเวลา 2 เดือน (21 พฤษภาคม ถึง 3 สิงหาคม 2561) โดยได้กล่าวปัจฉิมต่อนักศึกษา ขอยกมาเป็นสังเขป ดังนี้

“เอกรัฐ เป็นองค์กรที่เปิดรับนักศึกษาร่วมฝึกงานมาตลอด 35 ปี ด้วยความคิดที่ว่า การเรียนของท่านที่อยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นด้านทฤษฎีวิชาการ หรือการปฏิบัติบ้าง ซึ่งถือว่าน้อย โอกาสที่ได้มาฝึกงานกับโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมจริงๆ ก็จะได้เห็น ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งไม่มีในหลักสูตร เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันในทุกระดับ ตั้งแต่ปริญญาเอก ถึงระดับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบระเบียบ สิ่งเหล่านี้เป็นส่ิงที่เราจะได้เรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตหลังจบการศึกษาไปแล้ว

“สุดท้ายหวังว่าการฝึกงานในครั้งนี้ คงจะได้รับประโยชน์ต่อพวกน้องๆ นักศึกษา สิ่งใดหรือบุคคลใดที่ท่านเห็นว่าดี ก็เรียนรู้ไว้เป็นแบบอย่าง สิ่งใดที่คิดว่าไม่ดี ก็อย่าเอาเยี่ยงอย่าง การอยู่ร่วมกันในสังคมขอให้ประพฤติตนเป็นคนดี สังคมของเราก็จะดี ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาและหน้าที่การงานในอนาคตต่อไป

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 15 ท่าน จาก 8 สถาบัน 8 สาขาวิชา

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) 3 ท่าน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ท่าน และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 1 ท่าน
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ท่าน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ท่าน สาขา วิศวกรรมเกษตร
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตอุดมศักดิ์ 1 ท่าน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ท่าน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 2 ท่าน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 ท่าน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  • มหาวิทยาลัยรังสิต 1 ท่าน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ท่าน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล