บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้มีการรักษามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในสังคม โดยการส่งบุคคลกรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมโครงการ “การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเกษตร ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในเนื้อหาหลักสูร ได้มีการต่อกิ่งมะนาว ขยายพันธุ์บอนสี และแคคตัส การทำน้ำหมักฮอร์โมนไข่ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ทั้งในด้านการปลูก เพื่อเป็นพืชสวนครัวส่งประกวด การนำไปใช้ในครัวเรือนหรือสามารถต่อยอดเป็นการหารายได้เพิ่มเติม และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ แทนการใช้สารเคมี ซึ่งจัดโดยสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ อาคารพนาเวศ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา