บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ยี่ห้อ “เอกรัฐ” ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Circular Economy)

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มุ่งรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ ด้วยวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ดังนี้

📍 เพื่อรณรงค์ให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและมีราคาที่เหมาะสม
📍 เพื่อจูงใจและเสริมสร้างทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
📍 เพื่อเสนอทางเลือกของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
📍 เพื่อสนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยีการประหยัดไฟฟ้า รวมทั้งการบริหารการใช้ไฟฟ้าเพื่อนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม
📍 หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1. เพื่อเพิ่มทางเลือกการประหยัดไฟฟ้ากว่าเดิม
2. ลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดช่วงการใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน จากการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5
3. กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) จากช่วงการเลือกซื้อสู่การดูแลตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle) ของอุปกรณ์
4. เพิ่ม QR Code เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การใช้งาน การติดตั้งและการบำรุงรักษา ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์