บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ…