บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอล์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับกดล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ที่อยู่รอบโรงงาน เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคคลากรได้นำไปใช้เพื่อความสะดวก และลดการใช้มือสัมผัสเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ สำหรับอุปกรณ์สำหรับกดเป็นการออกแบบและร่วมใจกันจัดทำของพนักงาน ในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากงานผลิต

โดยมีผู้แทนบริษัทฯ คุณธันย์สิตา สินธาราจิรฐา  หัวหน้าแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ได้ส่งมอบให้กับโรงเรียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รวม 6 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน “บูรณะสินอนุสรณ์”
2. โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลท่าสะอ้าน
4. โรงเรียนวัดเขาดิน
5. โรงเรียนจันทร์เจริญ
6. โรงเรียนวัดบางวัว