บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ซึ่งการดำเนินงานการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบพระคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…
          “เอกรัฐ” ขอขอบพระคุณทุกท่านในความเชื่อมั่นที่มีต่อ AKR และคณะผู้บริหาร…