บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดย ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.รามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ ซึ่งการดำเนินงานการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ซึ่งในปี 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทางบริษัทฯ จึงได้จำกัดผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ท่าน นับรวมกรรมการบริษัท และทีมงาน “เอกรัฐ” ขอขอบพระคุณทุกท่านในความเชื่อมั่นที่มีต่อ AKR และคณะผู้บริหาร