บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR โดยคุณวรพหล แสงเทียน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทน มอบเงินสนบสนุนกองทุน Covid-19 เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ…