บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR กับผลงานการติดตัังระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ขนาด 5.12 kW เพื่อใช้งานในที่อยู่อาศัย ส่วนที่เหลือขายคืนให้กับการไฟฟ้า ในราคา 2.20 บาทต่อหน่วย ในโครงการขายไฟโซล่าร์เซลล์ภาคประชาชน ณ สุขาภิบาล 5

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ให้วางไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และผลงานของเอกรัฐ