บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ เป็นหัวหน้าคณะนำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” ณ โรงงานเอกรัฐวิศวกรรม บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

“เอกรัฐ” ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกสถานที่ จึงเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปวช-ระดับอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมกิจการในทุกๆ ปี ด้วยแต่ละสถาบันต่างชื่นชมในผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” ที่เป็นสินคัาของคนไทย ตราสัญลักษณ์สินค้าไทยที่ส่งออกครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ