บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดย ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ซึ่งการดำเนินงานการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่ให้มติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ทุกวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

 “เอกรัฐ” ขอขอบพระคุณทุกท่านในความเชื่อมั่นที่มีต่อ AKR และคณะผู้บริหาร