Banner
Banner
Banner
Banner
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ความเป็นมา “เอกรัฐ”

หม้อแปลงไฟฟ้า

    ♦ “เอกรัฐ” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 4 ล้านบาท ในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,075 ล้านบาท มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 30 ปีซ้อน ด้วยมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี

    ♦ “เอกรัฐ” ออกแบบและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายขนาด 1 เฟส ตั้งแต่ขนาด 1-1,000 kVA 3 เฟส ตั้งแต่ขนาด 1-30,000 kVA แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 kV กำลังการผลิตต่อปีสูสุดประมาณ 8,000 เครื่อง หรือ 4,000 MVA

    ♦ “เอกรัฐ” สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ทุกชนิดตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า อาทิ มาตรฐานสากล IEC มาตรฐานเยอรมัน VDE&DIN มาตรฐานอเมริกา ANSI มาตรฐานญี่ปุ่น JIS

“เอกรัฐ” เป็นผู้นำด้านหม้อแปลงไฟฟ้ามาโดยตลอด ตั้งแต่การเป็นผู้ผลิตรายแรก                ♥  ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.384-2525 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

     ♦  ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     ♦  ได้ผ่านการทดสอบความสามารถในการทนต่อการลัดวงจร (Short Circuit Performance) ซึ่งถือเป็นการทดสอบขั้นสูงสุดจากสถาบัน KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์และจากสถาบันCESI ประเทศอิตาลี เป็นรายแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     ♦  “เอกรัฐ” ได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เป็นต้น

     ♦  “เอกรัฐ” มีความมุ่งมั่นในการผลิตที่เน้นคุณภาพด้านความทนทานและจำนวน kVA ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ได้ยึดมั่นในหลักการรักษาคุณภาพมาโดยตลอด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอกรัฐ” จนถึงปัจจุบัน

     ♦  “เอกรัฐ” มีการจำหน่ายทั้งในประเทศและมีการส่งออกไปเพื่อจำหน่ายยังต่างประเทศทั้งในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ เอเชียใต้ ตะวันออกกลางและอาสเตรเลีย ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากการไฟฟ้าและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 28 ประเทศทั่วโลก

     ♦  หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” ได้ให้การรับประกันคุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศเป็นเวลาถึง 10 ปี พร้อมตั้งศูนย์บริการและขายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 10 ศูนย์

     ♦  ปี 2549 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ภายใต้ชื่อ “AKR”

โซล่าร์เซล

ปี 2545 จัดตั้งสายงานพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้บริหาร ที่เล็งเห็นความสำคัญและความต้องการสำหรับแหล่งพลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้า

“เอกรัฐ” ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Modules) ด้วยกำลังการผลิต 15 MW ต่อปี

“เอกรัฐ” ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Farm and Solar Rooftop (Stand Alone and On Grid System) ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

“เอกรัฐ” ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1843-2542 ด้านแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นรายแรกในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล IEC 61215 (TÜV) พร้อมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพต่างๆ อาทิ การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ฯลฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและอยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้า

2. ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ศีลธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่านิยม

  1. สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีโดยมีระบบงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ
  2. ซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  3. บริหารจัดการโดยอาศัยข้อมูลรอบด้านที่ถูกต้องและทันสมัย
  4. เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  5. รู้งาน รักงาน เสียสละ สามัคคี และทำงานเป็นทีม
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั่วทั้งองค์กร เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  7. ร่วมอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
  8. รับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้างและร่วมสร้างสังคมที่ดี