previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

ความเป็นมา “เอกรัฐ”

หม้อแปลงไฟฟ้า

“เอกรัฐ” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 4 ล้านบาท ในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,074 ล้านบาท มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 30 ปีซ้อน ด้วยมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี

“เอกรัฐ” ออกแบบและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายขนาด 1 เฟส ตั้งแต่ขนาด 1-1,000 kVA 3 เฟส ตั้งแต่ขนาด 1-30,000 kVA แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 kV กำลังการผลิตต่อปีสูสุดประมาณ 8,000 เครื่อง หรือ 4,000 MVA

“เอกรัฐ” สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ทุกชนิดตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า อาทิ มาตรฐานสากล IEC มาตรฐานเยอรมัน VDE&DIN มาตรฐานอเมริกา ANSI มาตรฐานญี่ปุ่น JIS

“เอกรัฐ” เป็นผู้นำด้านหม้อแปลงไฟฟ้ามาโดยตลอด ตั้งแต่การเป็นผู้ผลิตรายแรก

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 384-2525 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 • ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ได้ผ่านการทดสอบความสามารถในการทนต่อการลัดวงจร (Short Circuit Performance) ซึ่งถือเป็นการทดสอบขั้นสูงสุดจากสถาบัน KEMA ประเทศเนเธอร์แลนด์และจากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี เป็นรายแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“เอกรัฐ” ได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 17025 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 เป็นต้น

“เอกรัฐ” มีความมุ่งมั่นในการผลิตที่เน้นคุณภาพด้านความทนทานและจำนวน kVA ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ได้ยึดมั่นในหลักการรักษาคุณภาพมาโดยตลอด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอกรัฐ” จนถึงปัจจุบัน

“เอกรัฐ” มีการจำหน่ายทั้งในประเทศและมีการส่งออกไปเพื่อจำหน่ายยังต่างประเทศทั้งในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากการไฟฟ้าและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 28 ประเทศทั่วโลก

“เอกรัฐ” ยืนยันถึงคุณภาพที่ดีที่สุดของ หม้อแปลงไฟฟ้า “เอกรัฐ” ได้ให้การรับประกันคุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศเป็นเวลาถึง 10 ปี พร้อมตั้งศูนย์บริการและขายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 10 ศูนย์

ปี 2549 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ภายใต้ชื่อ “AKR”

โซล่าร์เซล

ปี 2545 จัดตั้งสายงานพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้บริหาร ที่เล็งเห็นความสำคัญและความต้องการสำหรับแหล่งพลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้า

“เอกรัฐ” ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Modules) ด้วยกำลังการผลิต 15 MW ต่อปี

“เอกรัฐ” ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Farm and Solar Rooftop (Stand Alone and On Grid System) ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 “เอกรัฐ” ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1843-2542 ด้านแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นรายแรกในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล IEC 61215 (TÜV) พร้อมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพต่างๆ อาทิ การรับรองระบบ

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ฯลฯ

“เอกรัฐ” มีเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีคุณภาพที่ดี จากประเทศเยอรมันนี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

เป็นองค์กรชั้นนำด้านคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน โดยหม้อแปลงไฟฟ้ามีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและอยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้า

2. ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ศีลธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 1. สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีโดยมีระบบงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ
 2. ซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. บริหารจัดการโดยอาศัยข้อมูลรอบด้านที่ถูกต้องและทันสมัย
 4. เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 5. รู้งาน รักงาน เสียสละ สามัคคี และทำงานเป็นทีม
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั่วทั้งองค์กร เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 7. ร่วมอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
 8. รับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้างและร่วมสร้างสังคมที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

นายวิชิต แย้มบุญเรือง
ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ

นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

นายพิทักษ์ ไชยเจริญ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายวราห์ ทองประสิทธุ์
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

นายชาตรี ศิริพานิชกร
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการอิสระ

นางสาวอุรวีณ์ กนกพฤกษ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /กรรมการ

นายวิวัฒน์ แสงเทียน
กรรมการ

นายดนุชา น้อยใจบุญ
กรรมการผู้จัดการ

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงิน

นางดารณี กันตามระ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทั่วไป

คณะผู้บริหาร

นายดนุชา น้อยใจบุญ
กรรมการผู้จัดการ

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงิน

นางดารณี กันตามระ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทั่วไป

นายวิเทพย์ วชิระพาหุ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการตลาด

นายดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริการ