บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ซึ่งการดำเนินงานการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 “เอกรัฐ” ขอขอบพระคุณทุกท่านในความเชื่อมั่นที่มีต่อ AKR และคณะผู้บริหาร